Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Maximaks Maksymilian Wawrzak z siedzibą w Częstochowie ul. Aleja Wyzwolenia 2A/41 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w naszej firmie ponieważ nie musimy i jesteśmy zbyt małą organizacją żeby wyznaczać takie stanowisko.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

   1. w celu realizacji usług i sprzedaży towarów na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
   2. w celu zawarcia transakcji na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. w celu postawienia właściwej diagnozy i zastosowaniu odpowiedniej terapii.
   4. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   8. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   9. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Prawo do sprzeciwu
   1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych
   1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym ustała współpraca, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
   2. Jeżeli nie dojdzie do [zawarcia umowy] w ciągu roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
   3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.

  Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

  Odbiorcami Twoich danych będą również firmy zagraniczne z poza UE.

 7. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do współpracy.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób automatyczny